Päästösäästö

Kuva1
Koekenttä syksyllä 2016 maanparannusaineiden levityksen jälkeen.

Soil­foodin käyn­nis­tä­mässä Pääs­tö­säästö-hank­keessa kehi­tetään tuot­teita maan nopeaan paran­ta­miseen. Maan rakenteen ja biolo­gisen aktii­vi­suuden paran­ta­minen ovat tehok­kaita maata­louden vesien­suo­je­lu­keinoja. Hank­keessa saadaan uutta tietoa hiilen kier­rosta pelto­maassa ja kehi­tet­tävien tuot­teiden poten­ti­aa­lista kasvattaa pellon hiili­va­rastoa. Koe sijaitsee Qvidjan kartanon mailla Paraisilla.

Kokeen 45:llä koeruu­dulla testataan maan­pa­ran­nus­kui­tujen, orgaa­nisten lannoit­teiden ja kasvien kasvua edis­tävien biotuot­teiden yhdis­telmiä. Kasvua edis­tävät bios­ti­mu­lantit ovat erilaisia yhdis­teitä, aineita tai mikro-orga­nismeja, joita lisätään maaperään tai annetaan kasveille paran­tamaan satoi­suutta ja kasvin ominai­suuksia. Hanketta toteut­tavat yhteis­työssä Soilfood, Vapo Clean Waters, Biokasvu ja Luon­non­va­ra­keskus. Yhteystyötahojen lisäksi hanketta tukee Varsinais-Suomen ELY-keskus EU:n Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksesta.

Hankkeen tavoit­teena on parantaa vilje­lymaan raken­netta sekä ravin­teiden- ja veden­pi­dä­tys­kykyä, jotta satoisuus paranisi ja maata­louden ravin­ne­kuor­mitus pienenisi. Tätä tehdään testaa­malla kehi­tet­tävien tuot­teiden vaiku­tuksia maaperän orgaa­nisen hiilen määrään, hiilen ja typen suhteeseen, typen ja muiden ravin­teiden vapau­tu­miseen maape­rästä/​​sitou­tu­miseen maaperään, maaperän mikro­bistoon, kasvien ravin­tei­deottoon, kasvien kasvuston kehi­tykseen ja satoon.

Testat­tavia maan­pa­ran­nusai­neita ovat maan­pa­ran­nus­turve, sulfaat­ti­lig­niini, biohiilet, Nolla­kuitu ja Ravin­ne­kuitu. Testat­tavia bios­ti­mu­lantteja ovat humus­vedet, ligno­sul­fo­naatti ja Biokasvu Oy:n Combooster-lannoi­tus­malli.

Hank­keessa kehi­tetään uusia tuot­teita, joiden avulla voidaan yllä­pitää ja parantaa maan fyysisiä ja kemial­lisia ominai­suuksia ja tukea hyödyl­lisiä biolo­gisia toimintoja. Näin turvataan ympä­ris­töys­tä­väl­listä ja talou­del­li­sesti kannat­tavaa ruuan­tuo­tantoa ja samalla tuotetaan uutta tietoa ja toimin­ta­malleja vilje­ly­maiden kunnos­ta­miseen. Hanke tähtää pääs­töt­tömän ruoan­tuo­tannon kehit­tä­miseen ja siten Itämerta sääs­tävään ja ilmas­ton­muu­tosta hillit­sevään maan­vil­jelyyn.

Lue lisää täältä!